Grupa IV

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa IV            

 • Z wizytą w Cik-u
 • Co robimy w marcu...

 

MARZEC

         Co rozwijamy , nad czym pracujemy i co doskonalimy:

 • Umacnianie integracji grupowej i promowanie zachowań pozytywnych wobec innych dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych podczas wypowiedzi na temat własnych doświadczeń, uczuć, emocji, preferencji i uzasadniania własnego zdania.
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wyszukiwanie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, dokańczanie zdań, wyjaśnianie procesów

i zjawisk przyrodniczychna podstawie ilustracji.

 • Zapoznanie dzieci z popularnymi przysłowiami i ich znaczeniem.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania.
 • Wyjaśnienie i zrozumienie pojęć:pasieka, plaster miodu, truteń, przysłowie, Księżyc, gwiazdy, Słońce.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek u, s, g (drukowanych i pisanych, wielkich i małych) oraz wyrazami podstawowymi:ul, statek, gra.
 • Pogłębianie wiedzy przyrodniczej dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Opanowanie nazw kwiatów wiosennych, zwierząt leśnych i ptaków przylatujących wiosną do Polski.
 • Nabycie wiedzy o zwyczajach pszczół.
 • Rozbudzanie wrażliwości sensorycznej poprzez stwarzanie warunków do poznawania świata wszystkimi zmysłami.
 • Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji przekazywanych za pomocą prostych oznaczeń, rysunków i symboli.
 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem poprzez poszerzanie wiedzy o bakteriach i wirusach, kosmosie, Układzie Słonecznym.
 • Wyrobienie nawyku ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych.
 • Niwelowanie lęku przed dentystą i uświadomienie konieczności kontrolowania stanu jamy ustnej.
 • Nauka na pamięć, wspólny taniec i śpiew przy piosenkach:Wkrótce wiosna, Kosmiczna wyprawa, Witaminki, witaminki.
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno-tanecznych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu w czasie zabaw muzycznych i nauki prostego tańca – trojaka.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania muzyki poważnej, określania jej nastroju i łączenia z ilustracją.

 

 

 

 • Wizyta w sklepie zoologicznym.

Omawiając różne zawody , mieliśmy okazję poznać pracę sprzedawcy. wyruszyliśmy do bardzo ciekawego sklepu ze zwierzętami.

Podczas oglądania zwierząt dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek.

 • Wspomnienia z zabawy karnawałowej.
 • Co robimy w lutym

 

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie kompetencji językowych podczas wypowiedzi inspirowanych tekstem literackim, piosenką, ilustracją, tematem tygodniowym.
 • Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć:karnawał, wyspa, rolnik, kombajn, młyn, piekarnia, lawa, erupcja.
 • Rozbudzenie wrażliwości językowej podczas tworzenia określonych części mowy, zdrobnień, neologizmów i zabaw słowami.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej, przeliczania wyrazów w zdaniu i globalnego odczytywania

wyrazów i zdań.

 • Przygotowanie dzieci do czytania poprzez rebusy słowno-obrazkowe.
 • Rozwijanie sprawności aparatu słuchowego, narządów artykulacyjnych, małej motoryki.
 • Przygotowanie dzieci do pisania poprzez kreślenie szlaczków literopodobnych oraz pisanie liter po śladzie i samodzielnie.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek b, r, f,(wielkich i małych, drukowanych i pisanych) oraz wyrazów podstawowych:bal, robot, foka.
 • Wspomaganie orientacji w schemacie własnego ciała, sali przedszkolnej i określania kierunków na kartce papieru.
 • Rozbudzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej podczas eksperymentów i doświadczeń badających właściwości magnesu, zjawisko rozszczepienia barw, erupcję wulkanu.
 • Zapoznanie dzieci z wyglądem globusa i mapy świata oraz określaniem na nich położenia Polski.
 • Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaciekawienia innymi kulturami poprzez poznawanie ich zwyczajów i tradycji.
 • Zapoznanie dzieci z zawodami, jakie wykonują dorośli, również nietypowymi.
 • Wdrażanie dzieci do poszanowania ludzi pracy i uświadomienie roli pracy dla każdego człowieka.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez stwarzanie sytuacji inspirujących do zastanawiania się i wyjaśniania procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu dziecka.
 • Wdrażanie do dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Zapoznanie z tekstem, melodią oraz nauka na pamięć piosenek Przedszkolna samba i Furman.
 • Wykorzystanie różnorodnych technik podczas prac plastycznych, np. origami, lepienie z masy solnej, pastele.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania, dodawania i odejmowania, porównywania liczebności zbiorów i posługiwania się pojęciami: tyle samo, więcej, mniej, najwięcej, o jeden więcej.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7i jej rozkład na czynniki.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania i porównywania długości.

 

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |

Przeczytaj także