Zarządzenie nr 14/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec

ZARZĄDZENIE NR 14/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 17 stycznia 2020 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowychprowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815),
art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 131 ust. l i ust. 2, art. 133 ust. 1, 2 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r.
poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248)


zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.
§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klaspierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego, dyrektoromprzedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.WS/WS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Piotr Roman
Id: 4B6D86D4-56C3-4706-AB03-4680268017F1. Podpisany Strona 1

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 17 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na
rok szkolny 2020/2021 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską
Bolesławiec

L.p. Rodzaj czynności postępowania
rekrutacyjnego
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 10 lutego 2020r.
do 27 lutego 2020r.
do godz.13.00
od 16 marca 2020 r.
do 20 marca 2020 r.
do godz.13.00
2. Weryfikacja przez komisję wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.)1
od 02 marca 2020 r.
do 04 marca 2020 r.
od 23 marca 2020 r.
do 25 marca 2020 r
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
9 marca 2020 r.
od godz.12.00
30 marca 2020 r.
od godz.12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna
prawnego kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
od 9 marca 2020 r.
od godz.12.00
do 12 marca 2020 r.
do godz.13.00
od 30 marca 2020r.
od godz.12.00
do 2 kwietnia 2020r.
do godz.13.00
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
13 marca 2020 r.
od godz.12.00
3 kwietnia 2020 r.
od godz.12.00


 
1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078,
poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248), w terminie wyznaczonym przez
przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec o potwierdzenie tych
okoliczności. Prezydent Miasta Bolesławiec potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. AZ/AZ
I

d: 4B6D86D4-56C3-4706-AB03-4680268017F1. Podpisany Strona 1

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący ma
obowiązek ustalenia, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego. Prezydent Miasta do końca stycznia br. ma obowiązek określić
terminy obowiązujące w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.
Organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe, biorąc pod uwagę czynności postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego
zarządzenia, ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy i czynności przy postępowaniu o przyjęcie dziecka
spoza obwodu do klasy I.
Powyższe uzasadnia wydanie niniejszego zarządzania. SW/SW