Dojrzałość szkolna - co dziecko powinno osiągnąć kończąc edukację przedszkolną

Dojrzałość do podjęcia nauki w szkole

W zakresie rozwoju fizycznego dziecko powinno nabyć takich umiejętności jak m.in.

 • zgłaszanie potrzeb fizjologicznych;

 • wykonywanie czynności samoobsługowych, ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych;

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych;

 • nabywanie sprawności przygotowujących do nauki czytania i pisania;

W zakresie rozwoju emocjonalnego dziecko powinno potrafić m.in.

 • nazywać emocje, bez lęku rozstawać się z rodzicami;

 • szanować uczucia swoje i innych, rozróżniać emocje;

 • potrafić szukać wsparcia w sytuacjach, z którymi nie potrafi sobie poradzić;

 • dostrzeganie piękna przyrody oraz świadomość, że zwierzęta też posiadają zdolność odczuwania;

W zakresie rozwoju społecznego powinno potrafić m.in.

 • przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby;

 • odczuwać swoją przynależność do rodziny;

 • posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem, używać zwrotów grzecznościowych;

 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi poprzez komunikaty werbalne i niewerbalne;

W zakresie rozwoju poznawczego dziecko powinno nabyć takich umiejętności jak m.in.

 • wyrażanie swojego zrozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu;

 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości;

 • rozpoznawanie liter(drukowanych małych i dużych);

 • kreślenia wybranych liter i cyfr;

 • określanie kierunków i miejsca na kartce papieru;

 • samodzielne planowanie ruchu przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury

 • układanie historyjek obrazkowych;

 • recytowanie wierszy;

 • śpiewanie piosenek;

 • układanie i rozwiązywanie zagadek;

 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

 • odpowiadanie na pytania i opowiadanie o zdarzeniach;

 • podejmowanie się eksperymentowanie z różnymi narzędziami graficznymi;

 • rozpoznawanie symboli narodowych(godło, flaga, hymn),wymienianie nazwy swojego kraju i jego stolicy;

 • nazywania wybranych symboli związanych z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim;

 • orientowania się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

 • klasyfikowania przedmiotów według poszczególnych cech: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia;

 • układania przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy;

 • rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

 • rozróżniania strony lewej i prawej, ustalanie położenia przedmiotów względem siebie;

 • rozpoznawania cyfr oznaczających liczby od 0 do 10;

 • posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

 • liczenia obiektów, odróżniania liczenia błędnego od poprawnego;

 • przeliczania elementów zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności;

 • określania czynności z wykorzystaniem pojęć dotyczących następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

 • znajomości pojęć dotyczących zjawisk przyrodniczych;

 • rozpoznawania modeli monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumienia, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

 • wskazywania zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia;

 • posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

 • rozumienia prostych poleceń w języku obcym, a także podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej.

   

   

  Charakterystyka dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole

   

  Dojrzałość fizyczna

  Jest ogólnie sprawne ruchowo. Posiada sprawność manualną i nie zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową. Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych. Jest odporne na choroby i zmęczenie.

   

   

  Dojrzałość emocjonalno-społeczna

   

  Jest w znacznym stopniu samodzielne. Chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i rówieśnikami. Potrafi podporządkować się ustalonemu regulaminowi. Jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinie nauczyciela. Potrafi opanować reakcje emocjonalne.

   

   

  Dojrzałość umysłowa

   

  Jest aktywne poznawczo, chce się uczyć. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu       i środowisku, w którym żyje. Posiada zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć. Uważnie i ze zrozumieniem słucha tego, co mówi nauczyciel. Rozumie i spełnia polecenia nauczyciela. Swobodnie i w sposób zrozumiały dla otoczenia wypowiada się. Potrafi opowiedzieć treść np. historyjki obrazkowej, wyrażać swoje życzenia, zadawać pytania, wyciągać wnioski.

   

   

  Dojrzałość do czytania i pisania

   

  Umie dokonywać analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Potrafi różnicować kształty, dźwięki, porównywać i odtwarzać. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Potrafi przetworzyć obraz graficzny na obraz ruchu.

   

   

  Dojrzałość do nauki matematyki

   

  Rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi klasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru. Umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10.