Co będziemy robić w grudniu?

Co będziemy robić w grudniu:

 

 • poznawać historię powstania węgla kamiennego, soli kamiennej
 • poznawać różne źródła energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), oraz formy ich wykorzystania.
 • tworzyć słowa (lub wyszukiwać obrazki) zawierające daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytać sylaby, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).\
 • poznawać litery wielkie i małe R, r, Y ,y
 • wyróżniać kierunki na kartce papieru, posługiwać się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
 • kojarzyć liczby wyrażone liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawać cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosować je w sytuacjach zadaniowych.
 • poznawać właściwości fizyczne: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzać eksperymenty; wyciągać wnioski
 • poprawnie stosować przymiotniki (ciepły, mokry…), przysłówki (ciepło, mokro, daleko…), spójniki (i, bo…).
 • poznawać i stosować różne techniki plastycznyne, np.: batiku, kolażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.