Co będziemy robić w styczniu?

 

 

 • obserwować przyrodę w okresie zimy

 • pomagać zwierzętom w czasie zimy - dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach

 • poznawać przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawać ich ptasie cechy

 • poznawać różne zjawiska fizyczne i chemiczne: topnienie ciał stałych (np. śniegu), krystalizacja, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych

 • uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 • tworzyć słowa: rozpoczynające się, kończące się daną głoską i mające ją w środku

 • różnicować samogłoski i spółgłoski

 • wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

 • czytać sylaby, wyrazy (o prostej budowie fonetycznej), czytać całościowo wyrazy – nazwy obrazków (lub równoważniki zdań)

 • rozpoznawać i nazywać małe liter i wielkie liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż

 • układać rymy do podanych słów

 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne

 • nazywać kolejne pory roku, dni tygodnia, miesiące

 • poznawać kalendarz, jego rolę w określaniu miesięcy i dni tygodnia

 • kojarzyć liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą

 • poznawać cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaki: <, >, =, oraz stosować ich w sytuacjach zadaniowych

 • dodawać i odejmować w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

 • rozwiązywać zadania tekstowe o tematyce bliskiej dzieciom

 • wykonywać prace plastyczne różnymi technikami

 • uczyć się nowych piosenek, uczestniczyć w zabawach muzyczno - ruchowych

 • dzielić się wiadomościami na temat życia w rodzinie, aktywnie uczestniczyć w organizowaniu Dnia Babci i Dziadka na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.)

 • powtarzać z pamięci wiersze i piosenki – przygotowanie programu artystycznego, uczestniczenie w zabawach teatralnych

 • poruszać się pod dyktando nauczyciela, wyznaczać kierunki od osi własnego ciała

 • wykorzystywać orientację przestrzenną w grach i zabawach ruchowych

 • poznawać numery alarmowe: 999, 998, 997 i 112

 • przewidywać skutki niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania

 • wspólne przeprowadzać eksperymenty; wyciągać wnioski

 • uczestniczyć we wspólnych zabawach, np.: integracyjnych, sportowych, teatralnych

 • przestrzegać zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.)

 • poznawać zawody związane z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia

 • uczestniczyć w balu karnawałowym