Dziłaność przedszkola w dniach 27.03.2021 - 18.04.2021

Szanowni Rodzice 

 w związku z ogłoszeniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia  Adama Niedzielskiego krajowego lockdownu i zamknięciu żłobków i przedszkoli z wyjątkiem dzieci medyków i służb porządkowych

 informujemy

 

że do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu w dniach 27.03.2021 do dnia 18.04 2021 mogą uczęszczać dzieci medyków i służb porządkowych realizujący bezpośrednio  zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek: 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze, f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 – j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęci

 

Placówka będzie dostępna w  godzinach  funkcjonowania przedszkola od 6.00 do 16.00, w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem
epidemii COVID-19.

Rodziców w/w dzieci prosimy złożyć pisemną deklarację o chęci korzystania z usług przedszkola. Deklaracja dostępna w zakładce koronawirus.

 

Kontakt tel. 75 612 13 06 

lub mail: 

mpp4@boleslawiec.eu

 

Z poważaniem :

Dyrektor

Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu

Jolanta Mienculewicz