CZEGO GRUPA 4-LATKÓW UCZY SIĘ WE WRZEŚNIU?

Realizowana tematyka:

Tydzień 1: Wesołe przedszkole.

 Tydzień 2: Razem jest wesoło.

 Tydzień 3: To ja.

 Tydzień 4: Kosz Pani Jesieni.

 

Umiejętności dziecka:

 

·     Nawiązuje kontakty z rówieśnikami

·     Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

·     Współpracuje w zespole

·     Stosuje zwroty grzecznościowe

·     Nabywa poczucia własnej wartości

·     Zna pomieszczenia w przedszkolu

·     Posługuje się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni

·     Orientuje się na kartce papieru

·     Klasyfikuje przedmioty według ustalonych zasad

·     Przelicza elementy i podaje ich poprawną liczbę

·     Porównuje liczbę elementów, stosuje określenia: tyle samo, więcej, mniej

·     Rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa

·     Rozróżnia prawą i lewą stronę

·     Łączy przyczynę ze skutkiem

·     Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

·     Wykonuje tematyczne prace plastyczne

·     Rozwija sprawność manualną

·     Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

·     Rozpoznaje dźwięki z otoczenia i wskazuje ich źródło

·     Bawi się przy muzyce

·     Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku

·     Samodzielnie wykonuje proste doświadczenia

·     Rozwija spostrzegawczość

·     Obserwuje przyrodę

·     Rozpoznaje niektóre gatunki ptaków

·     Rozpoznaje niektóre warzywa i owoce

·     Przygotowuje w grupie sałatkę owocową

·     Rozumie znaczenie określenia pora roku

·     Zna nazwy czterech pór roku

·     Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową