Statut Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu cz II

           § 33.1. Dyrektor przedszkola:

1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną  i rodziców  radę ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkoli.

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

11) Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej,  skreślić wychowanka  z listy.

12) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

13) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rada pedagogiczną, radą rodziców, rodzicami, związkami zawodowymi w zakresie ich uprawnień.

          § 34. 1. Dyrektor prowadzi zajęcia wychowawczo- dydaktyczne w wymiarze ustalonym w Arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą
i aktami wykonawczymi do ustawy.

2. Osoba ,której powierzono funkcję kierowniczą nie będąca nauczycielem nie prowadzi zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W przypadku powołania na dyrektora osoby niebędącej nauczycielem nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w placówce.

§ 35.1.  W przedszkolu może być  utworzone stanowisko wicedyrektora.

Do zakresu zadań wicedyrektora  należy:

1)      Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich dyrektorowi;

2)      Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;

3)      Pomoc dyrektorowi w opracowaniu projektu planu pracy na każdy rok szkolny;

4)      Bezpośredni nadzór pedagogiczny nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;

5)      Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;

6)      Opracowywanie planu imprez przedszkolnych;

7)      Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola;

8)      Kontrolowanie pracy pracowników administracji i obsługi;

9)      Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności: kontrola
i akceptacja dokumentów finansowo-księgowych;

10)  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym odrębnymi przepisami;

11)  Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

         § 36. Rada Pedagogiczna

1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 2.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4  w Bolesławcu.

 3.     Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.

 4.    Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

 5.    W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola.

 6.    Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)        uchwala regulamin swojej działalności;

2)        podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

3)        zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

4)        podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców

5)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6)        uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

7)        ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 7.      Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1)        opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

2)        opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3)        opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)        opiniuje projekt finansowy przedszkola;

 8.  Rada Pedagogiczna ponadto:

1)        przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2)        może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

3)        opiniuje prace dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy na wniosek organu prowadzącego lub organu nadzorującego.

4)        uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

5)        ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami
do organu prowadzącego;

6)        uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7)        ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców o zmianę nazwy przedszkola
i nadanie imienia przedszkolu;

8)        wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

9)        wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10)     zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;

 9.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

 10.   Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 11.   Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej i elektronicznej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie
z Instrukcją Archiwizacyjną.

         13. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

1)        określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

2)        stwierdzenie prawomocności obrad;

3)        odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

4)        listę obecności nauczycieli;

5)        uchwalony porządek obrad;

6)        przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7)        przebieg głosowania i jej wyniki;

8)        podpis przewodniczącego i protokolanta.

 14.     Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.

 15.     Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

 16.     Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie przedszkola na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

 17.     Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

 18.     Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

        § 37. Rada Rodziców.

 1.    Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

 2.    W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału przedszkolnego.

 3.    Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

 4.    Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.

 5.    Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1)        pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;

2)        gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3)        zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, wśród nich:

a)    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkola i w grupie uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka
i jego postępów lub trudności,

b)    znajomość statutu przedszkola, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

c)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,

d)    określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

2)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

8. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania przedszkolem których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

      9 . Rada Rodziców może:

1)        wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)        występować do dyrektora przedszkola, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkolnych;

3)        delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

4)        delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 10.   Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora przedszkola.

 11.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)        wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)        szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

3)        zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

      12. Tryb wyboru członków rady:

1)        wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

2)        wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

a)      wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,

b)      w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun wychowanka,

c)      do Rady Rodziców wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

d)      komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,

e)      wychowawca grupy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,

f)       karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca grupy,

g)      niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,

h)      członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,

i)       organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor przedszkola

j)       skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

13. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

          § 38. Zasady współpracy organów przedszkola

 1.     Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organw granicach swoich kompetencji.

 2.    Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

 3.    Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 4.    Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 5.    Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

 6.    Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

 7.    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 8.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.

 9.    Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 42 niniejszego statutu.

         § 39. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1.      W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)        prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2)        przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)        dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)        o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 2.        W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 3.        Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 4.        Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 5.        Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

Rozdział 2

Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu

  § 40.1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 41.1. Przedszkole jest 5- oddziałowe.

§ 42.1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.00 do 16.00.

§ 43.1. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00.

§ 44.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 45.1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 46.1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 47.1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00.

§ 48. 1. Praca  wychowawcza , dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

§ 49.1. Godzina zajęć dydaktycznych  w przedszkolu  trwa 60 minut:

1) dzieci młodsze – 2 x 15 minut dzienne

2) dzieci starsze – 2 x 30 minut dziennie

        § 50. 1. Przedszkole, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii  dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 2.         W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej.

 3.      Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

         § 51. Grupy międzyoddziałowe.

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych lub opiekuńczych w grupach między oddziałowych .

         2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach
6.00 – 7.00 i 15.00 – 16.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczyciele otwierający przedszkole przyjmują dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczyciele zamykający przedszkole przyjmują dzieci grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola.

2.1.Przedszkole otwiera i zamyka po dwóch nauczycieli. Powyższe podyktowane  jest  zachowaniem  bezpieczeństwa dotyczące dzieci jak i nauczycieli przedszkola.

3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność dzieci, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek

          § 52.1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

          § 53.1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.  Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie wiekowej .  Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy przedszkola oraz grup przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor.

 § 54. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego i opinii zakładowych związków zawodowych.

2. Terminy opiniowania oraz przekazywania arkusza organizacji przedszkola do zatwierdzenia, a także terminy i sposób wprowadzania zmian w arkuszu określają odrębne przepisy.

3.  W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)        liczbę oddziałów przedszkolnych;

2)        liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)        tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej;

4)        czas pracy poszczególnych oddziałów;

5)        liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska;

6)        liczbę pracowników administracji i obsługi,

7)        ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

           § 55. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciele opracowują plan dnia w danej grupie uwzględniając możliwości fizyczne, wiek dzieci i ich potrzeby.

         § 56.1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

600 - 815                Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję            wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zabawa ruchowa. 

815 - 830 Przygotowanie do śniadania

830 - 900 I Śniadanie

900 – 1015             Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali.

1015-1030              Przygotowanie do śniadania

1030-1100              II Śniadanie

1100-1230              Leżakowanie

1230-1300              Przygotowanie do obiadu

1300-1345              Obiad

1345-1600                  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanie do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

                         Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                             Zamknięcie przedszkola

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

600- 815 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji
               pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję
               wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne

815 - 830 Przygotowanie do śniadania

830 - 900 I Śniadanie

900-1030                Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na  świeżym powietrzu (np.; w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

1030-1045              Przygotowanie do śniadania

1045-1115              II Śniadanie

1115-1245              Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej

1245-1300              Przygotowanie do obiadu

1300-1345              Obiad

1345-1600              Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                             Zamknięcie przedszkola

  § 57. Dokumentacja pedagogiczna.

           1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć edukacyjnych  
w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Pedagodzy specjalni i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualneji zespołowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.

Rozdział 3

Odpłatność za przedszkole

           § 58. Odpłatność za przedszkole

           1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne i organizowane za zgodą organu prowadzącego.

 2.        Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.  

  1. W godzinach poza realizacją podstawy programowej przedszkole organizuje:

1)        gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka;

2)        gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3)        zajęcia muzyczne lub plastyczne, oraz teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;

4)        gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka;

5)        zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6)        opiekę nad dzieckiem w czasie zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku.

 3.    Ewidencję liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych dodatkowych godzin opieki prowadzą nauczyciele na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnym.

 4.    Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Bolesławiec  oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 5.    Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący przedszkole w formie uchwały.

 6.    Dzienna opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu podlega zwrotowiw kwocie równej iloczynowi dni nieobecności. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

 7.        Rodzice dzieci 6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego wnoszą tylko opłaty za wyżywienie  w zależności od pobytu dziecka w przedszkolu.

 8.        Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15 –   tego każdego miesiąca na konto placówki.

 9.        W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, przedszkole nalicza ustawowe odsetki.

 10.     W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc, wszczyna się postępowanie administracyjne.

 11.     W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku lub  przekazać na cele przedszkola.

 12.     Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków w przedszkolu.

 

DZIAŁ IV

Rozdział I

Organizacja przedszkola

 

§ 59. 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1)    5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

2)    salę rekreacyjną do gimnastyki korekcyjnej;

3)    wydawalnię  posiłków i zmywalnię ;

4)    szatnię dla dzieci;

5)    pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

6)    gabinet zajęć logopedycznych;

7)    plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

          § 60. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola,
a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

          2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

         § 61. 1. W przedszkolu powołuję się nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący, który zastępuje dyrektora w  przypadku jego nieobecności.

 2.    Do zakresu zadań nauczyciela zastępującego dyrektora  należy:

1)   kierowanie procesem dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczym przedszkola i podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowy przebieg tego procesu, zgodnie z programem pracy i organizacją przedszkola;

2)   zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przedszkola  i pracowników;

3)      wykonywanie bieżących zadań związanych z zarządzaniem placówką, w tym   reprezentowanie placówki, podpisywanie sprawozdań finansowych i listy płac, nadzór i      kontrola pracy pracowników przedszkola;

4)      nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem mienia placówki i podejmowanie decyzjiw celu ochrony mienia.

§ 62.1. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi
w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

DZIAŁ V

Rozdział 1

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

           § 63.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

            § 64.1.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)        odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)        otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3)        prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi
w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4)        indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

5)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 6 - latków;

6)        współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających
z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie

7)        o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu
i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

8)        rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,] ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie
i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

9)        wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

10)     aktywny udział w pracach Zespołu Wspierającego oraz innych do których nauczyciel należy;

11)     dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej,
w tym poradni specjalistycznej;

12)     tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

13)     kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

14)     dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

15)     bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;

16)     wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

17)     rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

18)     organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

19)     doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

20)     aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

21)     przestrzeganie dyscypliny pracy;

22)     prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

23)     kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

24)     dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

25)     przestrzeganie tajemnicy służbowej;

26)     przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

27)     opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

28)     wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 2.  Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

1)        dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2)        tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3)        ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4)        pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5)        organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6)        utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7)        wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

8)        wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę Sali;

9)        okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

10)     unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11)     stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12)     współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem
w sprawach żywienia dzieci;

13)     wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14)     dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie
i podczas wyjść poza teren przedszkola;

15)     udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

16)     przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

      § 65. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

  1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1)        skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2)        do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3)        do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)        nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5)        do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)        nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

7)        kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8)        dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9)        zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10)     usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11)     udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12)     nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

         § 66. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

   2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)    przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)    udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)    dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)    zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)    stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)    sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

            § 67. 1. Zadania pomocy administarcyjno- technicznej należy:

 1. Wykonywanie czystości pomocniczych przy przygotowywaniu posiłków w tym:

1) Wykonywanie prac przygotowawczych do wydawania posiłków /obiadów, śniadań/

 2) Wydawanie posiłków ( I śniadanie, II śniadanie, obiad).

3) Przenoszenie  ze stołówki do zmywalni brudnych naczyń.

 4) Mycie i wyparzanie brudnych naczyń stołowych.

5)Sprzątanie pomieszczeń: zmywalni, zamiatanie  i mycie podłóg, sprzętów, płytek/.

6) Współodpowiedzialność materialna za sprzęt kuchenny i naczynia  będące w użytkowaniu, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i kradzieżą.

7) Noszenie w pracy czystej odzieży ochronnej( czepek, fartuch itp.).

8)Bezpieczne używanie urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.

9) Zamykanie pomieszczeń kuchni i zmywalni i zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci.

10) Dbanie o zachowanie  czystości w pomieszczeniach  zmywalni i wydawalni /zgodnie  z zasadami HACAP/GHP

11) Niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu: -  wszelkich stwierdzonych uszkodzeń sprzętów
i mienia przedszkolnego,  -  awarii, usterek instalacji wodnych, kanalizacyjnych i innych.

12) Odpowiedzialne i ekonomiczne gospodarowanie  środkami czystości.

13) Dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne, zabezpieczenie ich przed                    zniszczeniem i kradzieżą.

14) Dbanie o prawidłowe wykorzystanie oznakowanego sprzętu kuchennego.

15) Wyłączanie wszystkich punktów elektrycznych po zakończonej pracy, zamykanie                  wszystkich okien oraz wszystkich drzwi przed opuszczeniem zakładu pracy.

16) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o stwierdzeniu na terenie należących do przedszkola wypadku albo  o zagrożeniu   ludzkiego życia lub zdrowia

17) Współdziałanie z dyrektorem i nauczycielami w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa dzieci i pracowników

1.2. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb przedszkola zlecone przez dyrektora przedszkola

1)     Opisywanie i prowadzenie rejestru faktur, zamawianie towaru.

2)     Innych czynności administracyjnych ( np. kontakt z MZEA)

3)      Stosowanie się do obowiązujących w przedszkolu ogólnych zasad postępowania

           § 68. 1. Zadania pomocy nauczyciela:

1)    Sprzątanie:

 Codziennie

a)    zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,

b)   zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.

2)    Opieka nad dziećmi:

a)    pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi
i wyjściem na dwór,

b)   opieka w czasie spacerów i wycieczek,

c)    pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

d)   udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

e)    udział w dekorowaniu sali,

f)    sprzątanie po „małych przygodach”,

g)   pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

3)    Przestrzeganie BHP:

a)    odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

b)   zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

4)    Gospodarka materiałowa:

a)    kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,

b)   umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

c)    zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,

d)   dbałość o powierzony sprzęt, rośliny,

e)    odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

5)    Sprawy ogólne:

a)    nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,

b)   dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

c)    mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

d)   sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

e)    zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).

6)        Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal
i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 1 raz w tygodniu:

  a)  zmiana ręczników (pranie i prasowanie),

 1 raz w miesiącu:

a)      generalna porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

b)      pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

c)      mycie zabawek, sprzętów, mebli.

 Codziennie pomoc w organizacji posiłków:

a)      przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką),

b)      rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni – oddziały 10-godzinne,

c)      estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),

d)      przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

e)      pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

            § 69. 1. Zadania konserwatora:

1)        systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

2)        systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów

3)        wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

4)        dbanie o powierzony sprzęt;

5)        utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

6)        udział w szkoleniach bhp i p/poż;

7)        przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp

i p/poż;

8)        wykonywanie poleceń dyrektora. 

DZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

 

             § 70. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)        szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

3)         ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)        poszanowaniu jego godności osobistej;

5)         poszanowaniu własności;

6)         opieki i ochrony;

7)         partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)         akceptacji jego osoby.

9)        indywidualnego nauczania

10)     korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

11)     swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1)        szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2)         nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3)        szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4)        dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa;

5)         przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6)        sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7)        przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający
z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8)        słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

            § 71. Nagrody i kary.

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1)        ustną pochwałą nauczyciela;

2)        pochwałą do rodziców;

3)        nagrodą rzeczową;

4)        listem gratulacyjnym;

5)        pochwałą dyrektora;

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

1)        reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2)        odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

3)        odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

4)        powtarzanie poprawnego zachowania;

5)        czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

 3.        W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 § 72. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

      1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1)    nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

2)    utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

3)    nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

   2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

     3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Zalegania co najmniej dwa miesiace z należnymi opłatami za pobyt i wyżywienie wychowanka w przedszkolu