Statut Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu cz.III

 

 § 72. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

      1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1)    nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

2)    utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

3)    nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

   2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

     3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 4.  Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałęw danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

    5.  Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

    6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

    7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

    8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

    9. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

           § 73. Prawa i obowiązki rodziców.

 1.  Rodzice mają prawo do:

1)        wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2)        znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3)        uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4)        wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5)        otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6)        wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska
i regionu;

7)        udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

8)        wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

9)        udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 2.     Rodzice mają obowiązek:

1)        regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2)        współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3)        przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4)        odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5)        informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6)        zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7)        znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8)        przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9)        interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10)     kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11)     zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12)     uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13)     bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego;

14)     śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15)     informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16)     dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie  zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

17)     zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18)     kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

            § 74. Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1)    rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2)    ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3)    podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

a)        prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

b)       prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

c)        rozmowy indywidualne,

d)       zebrania grupowe i ogólne,

e)        gazetkę dla rodziców;

4)    uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a)        zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b)       kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c)        utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach
i trudnościach dziecka.

 2.    Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ Dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

1)        obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

2)        oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

3)        analizy stosowanych metod wychowawczych;

4)        obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

5)        obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

§ 75. Informacje porządkowe dla rodziców.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00 - 8.30   Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego
             dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub
             nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie,zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtk
             wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor przedszkola, w porozumieniu z nauczycielami , organizuje realizację zadań przedszkola
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. „nauczanie zdalne”:
1) dyrektor w porozumieniu z nauczycielami  przedszkola ustala plan pracy przedszkola oraz przekazuje go rodzicom i opiekunom za pomocą strony internetowej przedszkola, emaila, telefonicznie”.

 1. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich  (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia
  z rodzicami.
 1. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 1.  Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
 1. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.
 1. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 1. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
 1. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 

 § 76. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba na piśmie do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać.
W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji
o niemożności skontaktowania się z rodzicami .

11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

            § 77. Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów 
 i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

DZIAŁ VII

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu 

§ 78. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

 1.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele. 

 2.   Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

 3.   Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.

 4.   W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.

 5.   W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

 6.   W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 7.   W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.

8.1. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1)         podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 

2)        podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie   i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

          9. Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).

10 .  Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską

11. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola.

12.  W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia, społecznego inspektora bhp oraz Dyrektora przedszkola.

13. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

 14. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

  DZIAŁ VIII

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII LUB INNEGO ZAGROŻENIA

§ 79. 1 Dyrektor przedszkola  w okresie stanu epidemicznego, aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań przedszkola , wprowadza w drodze zarządzenia określające inaczej niż w statucie unormowania (procedury) organizacji roku przedszkolnego 
i organizację pracy  jednostki.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Edukacji i Nauki , dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 1. Dyrektor w szczególności:

1)      ustala sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i przekazuje informacje na ten temat rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom;

2)      koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne  i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

3)      ustala sposób realizacji zadań przez statutowe organy przedszkola  i zasady współpracy pomiędzy nimi oraz koordynuje realizację tych zdań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola;

4)      ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola w tym okresie;

5)      nadzoruje realizację zadań przedszkola;

 1. Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz  pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności,  a przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności. 

 

Przepisy końcowe

 

§ 80. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 81. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu 
o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 82. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 83. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

        §84.Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 85.  Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu po wprowadzeniu trzech zmian do statutu.

                                                                             

 

Statut Przedszkola znowelizowany w dniu  18.11.2021 r.

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/2021/2022