CO RODZIC 6- LATKA WIEDZIEĆ POWINIEN

CO RODZIC 6- LATKA WIEDZIEĆ POWINIEN

 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKO POWINNO POSIADAĆ IDĄC DO SZKOŁY

Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych w klasie I (W. Okoń, 1987r.)

W zakresie rozwoju fizycznego dziecko powinno nabyć takich umiejętności jak m.in.

 • zgłaszanie potrzeb fizjologicznych;
 • wykonywanie czynności samoobsługowych, ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych;
 • nabywanie sprawności przygotowujących do nauki czytania i pisania;

W zakresie rozwoju emocjonalnego dziecko powinno potrafić m.in.

 • nazywać emocje, bez lęku rozstawać się z rodzicami;
 • szanować uczucia swoje i innych, rozróżniać emocje;
 • potrafić szukać wsparcia w sytuacjach, z którymi nie potrafi sobie poradzić;
 • dostrzeganie piękna przyrody oraz świadomość, że zwierzęta też posiadają zdolność odczuwania;

W zakresie rozwoju społecznego powinno potrafić m.in.

 • przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby;
 • odczuwać swoją przynależność do rodziny;
 • posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem, używać zwrotów grzecznościowych;
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi poprzez komunikaty werbalne i niewerbalne;

W zakresie rozwoju poznawczego dziecko powinno nabyć takich umiejętności jak m.in.

 • wyrażanie swojego zrozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości;
 • rozpoznawanie liter(drukowanych małych i dużych);
 • kreślenia wybranych liter i cyfr;
 • określanie kierunków i miejsca na kartce papieru;
 • samodzielne planowanie ruchu przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury
 • układanie historyjek obrazkowych;
 • recytowanie wierszy;
 • śpiewanie piosenek;
 • układanie i rozwiązywanie zagadek;
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • odpowiadanie na pytania i opowiadanie o zdarzeniach;
 • podejmowanie się eksperymentowanie z różnymi narzędziami graficznymi;
 • rozpoznawanie symboli narodowych(godło, flaga, hymn),wymienianie nazwy swojego kraju i jego stolicy;
 • nazywania wybranych symboli związanych z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim;
 • orientowania się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
 • klasyfikowania przedmiotów według poszczególnych cech: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia;
 • układania przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy;
 • rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • rozróżniania strony lewej i prawej, ustalanie położenia przedmiotów względem siebie;
 • rozpoznawania cyfr oznaczających liczby od 0 do 10;
 • posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • liczenia obiektów, odróżniania liczenia błędnego od poprawnego;
 • przeliczania elementów zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności;
 • określania czynności z wykorzystaniem pojęć dotyczących następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 • znajomości pojęć dotyczących zjawisk przyrodniczych;
 • rozpoznawania modeli monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumienia, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
 • wskazywania zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia;
 • posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 • rozumienia prostych poleceń w języku obcym, a także podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej.

 

Charakterystyka dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole

 

Dojrzałość fizyczna

Jest ogólnie sprawne ruchowo. Posiada sprawność manualną i nie zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową. Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych. Jest odporne na choroby i zmęczenie.

 

 

Dojrzałość emocjonalno-społeczna

 

Jest w znacznym stopniu samodzielne. Chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i rówieśnikami. Potrafi podporządkować się ustalonemu regulaminowi. Jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinie nauczyciela. Potrafi opanować reakcje emocjonalne.

 

 

Dojrzałość umysłowa

 

Jest aktywne poznawczo, chce się uczyć. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu       i środowisku, w którym żyje. Posiada zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć. Uważnie i ze zrozumieniem słucha tego, co mówi nauczyciel. Rozumie i spełnia polecenia nauczyciela. Swobodnie i w sposób zrozumiały dla otoczenia wypowiada się. Potrafi opowiedzieć treść np. historyjki obrazkowej, wyrażać swoje życzenia, zadawać pytania, wyciągać wnioski.

 

 

Dojrzałość do czytania i pisania

 

Umie dokonywać analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Potrafi różnicować kształty, dźwięki, porównywać i odtwarzać. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Potrafi przetworzyć obraz graficzny na obraz ruchu.

 

 

Dojrzałość do nauki matematyki

 

Rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi klasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru. Umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10.