REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W NASZEJ GRUPIE -WRZESIEŃ 2021

 WE WRZEŚNIU- JAKIE NABĘDZIEMY UMIEJĘTNOŚCI

Udzielanie informacji  o sobie

•             przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu

•             określanie swoich zainteresowań.

•             rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie)

•             wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.

•             określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów

•             dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.

•             dbanie o higienę

                - przebywanie w dobrze wywietrzonych pomieszczeniach

                -  prawidłowe i częste mycie rak

                - unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.

•             rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała

•             uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. C. Orffa.

•             skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań.

•             nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

•             wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)

•             wyodrębnianie sylab ze słów

•             analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

•             wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

•             prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Przygotowanie do czytania

•             czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali

•             czytanie globalne ( całościowe) swoich imion

Przygotowanie do pisania

•             posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)

•             dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

•             nazywanie części ciała

•             wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała

•             określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Orientacja przestrzenna

•             różnicowanie prawej strony i lewej strony

•             wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała

•             określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Intuicja geometryczna

•             rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

 

Spostrzeganie wzrokowe

•             wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr

 

Dbałość o bezpieczeństwo

•             zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie

•             poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.

Środki transportu i ruch drogowy

•             poznawanie zasad ruchu drogowego

•             poznawanie wybranych znaków drogowych

•             poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.