Zarządzenie nr 32/2019Prezydenta Miasta Bolesławiec

ZARZĄDZENIE NR 32/2019

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

 

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 131 ust. l i ust. 2, art. 133 ust. 1, 2 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.WS/WS

II Zastępca Prezydenta

Miasta

Kornel Filipowicz

Id: E78A7053-6C45-40B3-BAB4-9C2F9CF6B263.Podpisany                                                                                                                                                   Strona 1

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na

rok szkolny 2019/2020 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską

Bolesławiec

 

 

L. p.

Rodzaj czynności postępowania

rekrutacyjnego

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.02.2019 r.
do 01.03.2019 r.
do godz.13.00

 

od 18.03.2019r.

do 22.03.2019r.

do godz.13.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157

i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 59, zm. poz. 949 i poz. 2203)1

od 04.03. 2019r.

do 06.03.2019r.

 

 

od 25 .03.2019r.

do 27.03.2019r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.03.2019r. od godz. 12.00

 

01.04.2019r. od godz. 12.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11.03.2019r. od godz.12.00

do 14.03.2019r. do godz. 13.00

 

od 01.04.2019r.

od godz.12.00

do 04.04.2019r.

do godz. 13.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

15.03.2019r. od godz. 12.00

05.04.2019r.

od godz. 12.00

 

1)

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowaw art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), w terminie wyznaczonym przezprzewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent MiastaBolesławiec potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. KZK/KZK

II Zastępca Prezydenta

Miasta

Kornel Filipowicz