Regulamin przedszkola

I.  Cele i zadania Przedszkola

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi, ich zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
 3. Współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich 
  do nauki szkolnej.
 4. Organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie co najmniej Podstaw Programowych (Program Wychowania w Przedszkolu).
 5. Otaczanie szczególną troską dzieci  wymagających  ich rozwoju oraz zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.

 

 

II.  Czas pracy Przedszkola

 

 1. Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
 2. Terminy przerw w pracy Przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
 3. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN podanymi w instrukcji organizacji roku szkolnego.

 

 

III.  Rodzice mają prawo  do:

 

  1.  Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu

      i sprawującemu nadzór pedagogiczny  poprzez swoje przedstawicielstwo –

      demokratycznie wybraną Radę Rodziców.

    2.  Znajomości programów w oparciu o, które realizowana jest praca wychowawczo-

      dydaktyczna, planów pracy Przedszkola i planów pracy wychowawczo-dydaktycznych

      grupy dziecka.  
    3.  Współudziału w tworzeniu koncepcji rozwoju placówki i  pracy wychowawczej w grupie. 
    4
 Wyrażania opinii, oczekiwań wobec Przedszkola bezpośrednio nauczycielowi                            i dyrektorowi placówki.
    5.  Bieżącej informacji o aktualnym stanie rozwoju  i postępów dziecka, jego zachowaniu.
    6.  Uzyskania informacji o gotowości szkolnej dziecka  realizującego obowiązek                              przedszkolny.
    7.  Uzyskania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej w celu wspierania rodziców i             dziecka zgodnie z ich aktualnymi potrzebami.
    8.  Obserwowania i uczestniczenia w różnorodnych formach pracy z dzieckiem. 

 

IV.   Obowiązki rodziców:

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), lub osobę upoważnioną przez nich na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w drodze 
  do i z Przedszkola ponoszą rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola winno do niego uczęszczać regularnie.
 3. Wychowankowie Przedszkola powinni być ubezpieczeni (za zgodą rodziców).
 4. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w następujących przypadkach:

            - uchylania się przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka od uiszczania                            należnej opłaty lub nieterminowego jej opłacania,

            - jeżeli stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, uniemożliwia jego                           przebywanie w Przedszkolu,

            - nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej dłużej niż 1 miesiąc, jeśli rodzice                       (opiekunowie prawni) nie poinformują Dyrektora Przedszkola o przyczynach                            nieobecności.
     5.  Rodzice zobowiązani są zawiadomić Dyrektora o chorobie zakaźnej dziecka, 
         a po przebytej chorobie dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość po-            nownego uczęszczania dziecka do Przedszkola.

     6.  Rodzice powinni:

          - interesować się dzieckiem poprzez ścisły kontakt z nauczycielami oddziałów,

          - uczęszczać na wszystkie zebrania, uczestniczyć w uroczystościach i okazjonalnych                     spotkaniach,

          - zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w kąciku dla

             rodziców,

          - uiszczać regularnie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady                 Miasta.


 

IV.  Wyprawka dziecka

    Dziecko przychodzące do Przedszkola powinno mieć następujące rzeczy:

 •  piżama, odzież na zmianę (dzieci 3 i 4-letnie),
 •  obuwie na zmianę (zdrowotne),
 •  woreczek na rzeczy osobiste (z materiału),
 •  strój gimnastyczny (dzieci 4, 5 i 6-letnie).


  Wszystkie rzeczy osobiste dzieci winny być oznakowane. Za zamianę rzeczy nie oznakowanych  Przedszkole nie odpowiada.