Program wychowawczy.

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 4   w BOLESŁAWCU

 

 

 

 

 

 

 

„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza, aby omijał je smutek”

 

                                                                                                             [Maria Kownacka]

 

 

Opracowany                                                        

przez członków Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców

pod kierunkiem Janiny Mikołajczuk

                          Bożeny Hyjek

Spis treści

 

I. Wstęp

 

II.Cele wychowania przedszkolnego

 

III.Cele programu wychowawczego.

 

1.Cel główny

2.Cele szczegółowe

3.Kryteria sukcesu (spodziewane efekty)

 

IV.Wartości wychowawcze – formy  realizacji

 

V.Warunki realizacji

VI.System motywacji.

 

VII.Ewaluacja

 

VIII.Propozycje literatury uczącej dzieci wartości

 

Bibliografia ..

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 

 

1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity Dz.U.

 

     z 2004r., nr 256, poz. 2572 z póz. zm.).

 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

 

     podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

 

     w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009 r., nr 4, poz. 17.

 

5.  Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8czerwca 2009 r. w sprawie

 

     dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego

 

     i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,

 

     Dz. U. s 2009 r., nr 89, poz. 730.

 

6.  Statut Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu.  

 

 

I. WSTĘP

 

Dzieci dorastają w trzech kręgach, z których najważniejszym jest dom rodzinny, kolejnym – najbliższe otoczenie (sąsiedztwo, przedszkole), ostatnim zaś -społeczeństwo i jego kultura. Można zatem stwierdzić, że rodzina i przedszkole są środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w społeczeństwo. Należy pamiętać, że nikt nie zastąpi rodziców w ich roli głównych wychowawców, ale przedszkole powinno ich w tym wspierać. Dlatego też program wychowawczy ma na celu między innymi ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o głęboko zakorzenionych strukturach  moralnych.

 Program nasz ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej,uwzględniając potrzeby całej społeczności przedszkolnej: dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska.

Wraz z wiekiem dziecko uświadamia sobie, że jest częścią pewnej społeczności mającej swoją tożsamość, symbole i historię.

 Zadaniem programu wychowawczego naszego przedszkola jest określenie wartości, jakie chcemy wpajać naszym wychowankom. Program opiera się na ukształtowaniu odpowiednich postaw wobec ludzi, otoczenia i symboli.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

 

•    radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

 

•    bezpieczeństwa,

 

•    poczucia własnej godności.

 

II.CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

 

Cele wychowania przedszkolnego, w myśl obowiązującej podstawy prawnej, opierają się między innymi na:

 

•   monitorowaniu i stymulowaniu rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;

 

•   kształtowaniu postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczeniu rozróżniania dobra od zła;

 

•   propagowaniu wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowalnych;

 

•   pomocy w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;

 

•   przeciwdziałaniu zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;

 

•   podejmowaniu współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

Program wychowawczy jest niezbędnym dokumentem wspierającym zarówno nauczycieli, jak i rodziców w optymalnym osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych, kierując procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb oraz możliwości całej społeczności przedszkolnej.

 

 

III.  CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.

 

Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie      w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

 

 Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

 

•  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)

 

•  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2)

 

•  Wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3)

 

•  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5)

 

•  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)

 

•  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (12)

 

•  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15).

 

 

Podstawa programowa

 

 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.
 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
 • W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.
 • Wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych.
 • Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

 

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 • Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby.
 • Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  i sprząta po sobie.
 • Samodzielnie korzysta z toalety.
 • Samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież.
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

  

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji.

       2. Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi.

 

      3.   W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

 

 

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 • Dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie  przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 • Wie, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
 • Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transport
 • Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.
 • Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu   i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić.

 

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 • Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 • Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują.
 • Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka
 • Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa.
 • Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 • Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

 

 

III.1. CEL GŁÓWNY

 

Nadrzędnym celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Hołdując zasadzie, że nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli, ponieważ „nauczenie wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka” [Linda i Richard Eyre] za cel nadrzędny stawiamy wychowanie dziecka wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, przygotowanego do życia, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społeczno –moralnymi.

 

III.2. CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
 • tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu psychofizycznemu;
 • kształtowanie postaw moralnych: kultura osobista, tolerancja, życzliwość,

           uprzejmość, takt, prawdomówność, sprawiedliwość, odpowiedzialność;  

 • poznawanie, przeżywanie o akceptacja takich zachowań, jak: dobro, piękno, indywidualność, tolerancja, empatia, koleżeństwo;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
 • uświadomienie zagrożeń otaczającego świata;
 • przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;
 • rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu;
 • uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

 

III.3. KRYTERIA SUKCESU (spodziewane efekty)  

 

Dziecko:

 

 • Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność i indywidualność, jest tolerancyjne.
 • Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 • Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 • Szanuje wolność innych, cudze zdanie.
 • Rozumie potrzebę poszanowania cudzej własności.
 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
 • Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
 • Zna i kultywuje tradycje lokalne, regionalne i narodowe.
 • Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna
 • Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
 • Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.  
 • Zauważa sytuacje bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
 • Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
 • Zna swoje prawa i obowiązki.
 • Zna i ceni wartości moralne, takie jak: prawda, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.
 • Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzaniu do końca rozpoczętej pracy.
 • Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
 • Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

 

IV.   WARTOŚCI WYCHOWAWCZE – FORMY REALIZACJI

 

Wartość: KULTURA BYCIA

 

Zasada: Bądź kulturalny

 

Normy postępowania:

 

 • Używaj form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
 • Pamiętaj o witaniu i żegnaniu się – odpowiednio używaj wyrażeń: „dzień dobry”,     „do widzenia”, „cześć”.
 • Stosuj zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”.
 • Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom).
 • Słuchaj, gdy ktoś mówi, nie przerywaj.
 • Nie niszcz (zabawek, przedmiotów, pracy innych).
 • Prawidłowo posługuj się sztućcami.
 • Po skończonym posiłku wytrzyj usta, podziękuj i zasuń krzesełko.

 

Formy realizacji:

 • dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m. in. poprzez postępowanie nauczyciela, teatrzyki, pogadanki, bajki, teksty literackie itp.;
 • organizowanie uroczystości, np. z okazji Dnia Babci i dziadka, Dnia Matki;
 • scenki sytuacyjne kształtujące pozytywne postawy społeczne, uświadamiając potrzebę stosowania zwrotów grzecznościowych;
 • wykorzystywanie różnorodnych sytuacji dnia codziennego, również zajęć z całą grupą, do zwracania uwagi na swój sposób bycia, komunikowania się z innymi, zwracania się do innych.

 

Wartość: ZDROWIE

Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.

Normy postępowania:

 

 • Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
 • Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj często na świeżym powietrzu).  
 • Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.
 • Pokonuj uprzedzenia do niektórych potraw poprzez ich próbowanie.
 • Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
 • Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.
 • Prawidłowo wydmuchuj nos.

 

Formy realizacji:

 

 • wycieczki oraz spacery do pobliskiego parku i wokół przedszkola;
 • pogadanki zachęcające dzieci do czynnego wypoczynku, do ograniczania czasu spędzanego przez telewizorem;
 • organizowanie teatrzyków o tematyce prozdrowotnej;
 • nauka wierszy i piosenek;
 • czynny udział w gimnastyce korekcyjnej;
 • ćwiczenia poranne i gimnastyczne;
 • przenoszenie (przy sprzyjającej pogodzie) zabaw ruchowych do ogrodu.

 

Wartość: BEZPIECZEŃSTWO  

 

Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

 

Normy postępowania:

 

 • Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś.
 • Dziel się swoimi wątpliwościami.
 • Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.
 • Powiedz, czego się boisz.
 • Mów o swoich uczuciach (odczuciach).
 • Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie).
 • Zawsze będziesz wysłuchany.
 • Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabawy.
 • Przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 • Pamiętaj swój adres zamieszkania.
 • Nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt.
 • Nie biegaj po przedszkolu.  
 • Nie popychaj kolegów.
 • Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.
 • Nie baw sie w miejscach niedozwolonych.
 • Korzystaj z narzędzi i przyborów (np. nożyczek, łopatki) zgodnie z zasadami ich użytkowania.
 • Nie manipuluj urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych.

 

Formy realizacji:

 

 • dostarczanie wzorców właściwego zachowania;
 • spotkania z osobami, które dbają o bezpieczeństwo ludzi i udzielają pomocy, np. z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim, dzięki którym dzieci dowiadują się, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożeń;
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu niebezpieczeństwu;
 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu;
 • zawieranie umów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów i wycieczek, prowadzące do zrozumienia konieczności przestrzegania umów oraz uczące dostrzegania i unikania zagrożeń;
 • prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących rozumienie zasad kodeksu drogowego dla pieszych;
 • praca z wykorzystaniem ilustracji i historyjek obrazkowych pomagająca dzieciom zrozumieć przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji, kształtująca umiejętność dokonywania oceny zdarzeń pod kątem bezpieczeństwa  i przewidywania konsekwencji określonych zachowań;
 • wykorzystanie utworów literackich rozwijających dziecięcą wyobraźnię, pozwalających na ocenę postępowania bohaterów, umożliwiających identyfikowanie się z postaciami stanowiącymi wzór do naśladowania;
 • wyjścia poza teren przedszkola (spacery, wycieczki);
 • zabawy organizowane i swobodne na terenie ogrodu przedszkolnego.

 

Wartość: KONTAKTY RÓWIEŚNICZE

 

Zasada: Bądź koleżeński

 

Normy postępowania:

 

 • Wyrażaj swoje emocje w sposób zrozumiały i akceptowany przez innych.
 • Zwróć się z problemem do nauczyciela.
 • Nie obrażaj się.
 • Nie wyrządzaj krzywdy innym.
 • Nie wyśmiewaj się z kolegi / koleżanki.
 • Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.
 • Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.
 • Słuchaj, co mówią inni, spokojnie oczekuj na swoją kolej.
 • Pomagaj młodszym, słabszym, mniej sprawnym.
 • Dziel się z innymi tym, co masz.
 • Ciesz się z własnych sukcesów, doceniaj sukcesy innych.
 • Z godnością przyjmuj porażki.

 

Formy realizacji:

 

 • uwrażliwianie na potrzeby innych;
 • zachęcanie i pomaganie wychowankom we wszelkich działaniach na rzecz innych, organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących – biednych i chorych dzieci oraz zwierząt ze schronisk;
 • dostarczanie wzorców właściwego zachowania poprzez teksty literackie, bajki, inscenizacje itp.;
 • ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł zgodnego współżycia     w grupie;
 • prace zespołowe uczące współpracy i współdziałania w planowaniu i realizowaniu wspólnie wytyczonego celu;
 • udział w konkursach (plastycznych, muzycznych, recytatorskich) przedszkolnych i między przedszkolnych;
 • zabawy tematyczne stwarzające okazje do nawiązywania do kontaktów, odtwarzania ról społecznych, wzmacniania pozytywnych zachowań;
 • zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości o środowisku społecznym i wskazujące obowiązujące w nim zasady postępowania;
 • ustalenie form nagradzania i karania zachowań respektujących / nieprzestrzegających ustalonych przez dzieci norm i zasad zachowań.

 

Wartość: ŁAD, PORZĄDEK, ESTETYKA OTOCZENIA

 

Zasada: Dbaj o ład, porządek i estetykę otoczenia.

 

Normy postępowania:

 

 • Po skończonej zabawie odkładaj zabawki, przybory na miejsce.
 • Śmieci wyrzucaj do kosza.
 • Prace plastyczne odkładaj do teczki.
 • Dbaj o estetykę swojego wyglądu.
 • Ubranie i buty zostawiaj w szatni ułożone.
 • Korzystaj w wycieraczki.
 • Piasek z butów wytrzepuj do kosza.

 

Formy realizacji:

 

 • ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł utrzymania porządku     w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie;
 • przekaz literacki dostarczający prawidłowych wzorców postępowania, wpływający na świadomość i rozumienie znaczenia utrzymywania porządku   w bliższym i dalszym otoczeniu;
 • konsekwencja w doprowadzaniu do końca prac porządkowych po skończonej zabawie, pracy plastyczno – technicznej;
 • metoda zadaniowa (powierzanie konkretnych zadań wychowankom), praktyczne wykonywanie czynności.

 

Wartość: CUDZA WŁASNOŚĆ

 

Zasada: Szanuj cudzą własność.

 

Normy postępowania:

 

 • Jeśli chcesz wziąć do ręki, pożyczyć cudzą rzecz, zapytaj o zgodę właściciela.
 • Nie niszcz cudzej własności.
 • Oddaj pożyczoną rzecz właścicielowi.

 

Formy realizacji:

 

 • uwrażliwianie na potrzebę bezwzględnego szanowania cudzej własności.

 

Wartość: ŚRODOWISKO NATURALNE

 

Zasada: Szanuj środowisko naturalne

 

Normy postępowania:

 • Nie hałasuj w lesie.
 • Nie śmieć.
 • Nie niszcz grzybów trujących.
 • Nie łam drzew.
 • Nie depcz trawników.
 • Nie zanieczyszczaj zbiorników wodnych.
 • Nie zrywaj roślin chronionych.
 • Segreguj odpady
 • Oszczędzaj wodę.
 • Oszczędzaj prąd.
 • Oszczędzaj papier.

 

Formy realizacji:

 

 • przykład osobowy nauczyciela i osób znaczących w życiu dziecka;
 • prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących proekologiczny styl życia;
 • spacery i wycieczki rozbudzające emocjonalny stosunek do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia dla życia człowieka, wdrażające do zachowania ostrożności wobec zwierząt i ptaków żyjących na wolności, stwarzające okazję do przypominania o zakazie dotykania i jedzenia nieznanych roślin;
 • umożliwienie dzieciom udziału w pracach hodowlanych, doświadczeniach,eksperymentach;
 • filmy edukacyjne pomagające zrozumieć konieczność ochrony przyrody;
 • dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m. in. poprzez postępowanie nauczyciela, teatrzyki, pogadanki, bajki, teksty literackie itp.;
 • udział w projektach oraz akacjach na rzecz ochrony środowiska. 

Wartość: JA I MOJA RODZINA

 

Zasada: Poznaj tradycje swojej rodziny

 

Normy postępowania:

 

 • Poznaj swoje nazwisko.
 • Poznaj dokładny adres zamieszkania.
 • Poznaj imiona członków swojej rodziny.
 • Szanuj swoich rodziców i dziadków.
 • Bądź troskliwy w razie choroby domowników.
 • Wykonuj stałe obowiązki.
 • Wykonuj polecenia dorosłych.
 • Kultywuj tradycje swojej rodziny.
 • Rozmawiaj z rodzicami, dziadkami o ich pracy.
 • Pamiętaj o uroczystościach rodzinnych.
 • Bierz aktywny udział w obchodach świąt rodzinnych (np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka).

 

Formy realizacji:

 

 • pobudzanie ciekawości do interesowania się tradycjami swojej rodziny;
 • wzmacnianie więzi poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach oraz imprezach organizowanych w przedszkolu (np. uroczystości okolicznościowe,

           wycieczki, piknik).

 

Wartość: OJCZYZNA

 

Zasada: Bądź małym patriotą

 

Normy postępowania:

 

 • Poznaj i szanuj symbole narodowe: godło, barwy, hymn.
 • Bierz udział w obchodach świąt ogólnopaństwowych.
 • Poznaj pomniki polskiej historii (m. in. Wawel, Zamek Królewski).
 • Bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz.
 • Szanuj język ojczysty i tradycje narodowe. 
 • Poznaj piękno swojego miasta.

 

 

Formy realizacji:

 

 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (podczas zajęć i przy nadarzających się okolicznościach);
 • spacery i wycieczki, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i zabytków;
 • czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji umacniające i rozwijające przywiązanie do kraju rodzinnego, wzbogacające kulturę języka;
 • baśnie i legendy zapoznające dzieci z przeszłością ojczyzny, przekazujące dzieciom nieprzemijające idee patriotyzmu, jak również duchowe wartości kultury narodowej;
 • oglądanie filmów, albumów i fotografii pokazujących dzieciom najciekawsze miejsca regionu, w którym żyją oraz zapoznające z typowymi krajobrazami      i folklorami Polski;
 • kąciki regionalne będące okazją do gromadzenia eksponatów, wytworów sztuki ludowej, fotografii, okazów przyrodniczych z regionu;
 • kultywowanie w przedszkolu tradycji świątecznych, np. malowanie pisanek, śpiewanie kolęd.

 

Wartość: WARTOŚCI MORALNE

 

Zasada: Kieruj się wartościami, nie krzywdź innych.

 

Normy postępowania:

 

 • Odnoś się do innych z szacunkiem
 • Dbaj o język, używaj zwrotów grzecznościowych oraz form językowych wyrażających szacunek, między innymi trybu warunkowego, aby twój język, jako twoja wizytówka, określał cię jako człowieka kulturalnego.
 • Szanuj cudzą godność, odrębność, prywatność. Nie rań uczuć innych. Nie sprawiaj im przykrości.
 • Umiej prosić o pomoc, ale też bądź gotowy na odmowę pomocy. Odmowę przyjmuj spokojnie, akceptując prawo drugiej osoby do nieudzielania ci pomocy. Za okazaną pomoc bądź wdzięczny i wyrażaj tę wdzięczność odpowiednimi słowami
 • Akceptuj odmienność innych ludzi, niepełnosprawność, bądź tolerancyjny.
 • Staraj się dotrzymywać danego słowa. Bądź wytrwały w dotrzymywaniu danego sobie słowa.
 • Mów prawdę.
 • Nie zaglądaj pod nieobecność właścicieli i bez ich zgody do ich szuflad, toreb, notesów itd.
 • Odpowiedzialnie wypełniaj swoje obowiązki.
 • Miej odwagę przyznać sie do winy.
 • Wiedz, że w niektórych sytuacjach brak odwagi jest czymś zupełnie innym niż tchórzostwo.
 • Unikaj przemocy, nie bądź agresywny.

 

Formy realizacji:

 

 • pogadanki, uświadamiające dzieciom potrzebę kierowania się w życiu szacunkiem, dbałością o język, grzecznością w słowach, grzecznością           w gestach i zachowaniu;
 • organizowanie zajęć wychowawczo – dydaktycznych poświęconych ludziom różnych ras i narodów;
 • zabawy prowadzone metodą pedagogiki zabawy oddziaływujące na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjające wyzwalaniu pozytywnych uczuć, wzmacniające poczucie akceptacji;
 • scenki dramowe pozwalające na odgrywanie określonych sytuacji;
 • słuchanie utworów literackich stwarzające okazję do poznawania różnych sytuacji, formułowania ocen i wyciągania wniosków;
 • uświadamianie dzieciom, że jest wiele sposobów radzenia sobie z własną złością;
 • przykład osobowy osób znaczących w życiu dziecka.

 

V.    WARUNKI REALIZACJI

 

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci.

 Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych,
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
 • spożywania posiłków,
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

 

 

W naszym Przedszkolu DZIECKO:

 

ü  Poznaje swoje prawa i obowiązki.

 

ü  Czuje się bezpieczne.

 

ü  Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

 

ü  Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces

.

 

ü  Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

 

ü  Buduje pozytywny obraz samego siebie.

 

ü  Jest świadome swojej przynależności narodowej.

 

ü  Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 

ü  Osiąga gotowość szkolną.

 

W naszym Przedszkolu RODZICE:

 

ü  Uzyskują pomoc pedagogiczną.

ü  Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

 

ü  Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.

 

ü  Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

 

ü  Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

 

ü  Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach.

 

ü  Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.

 

 

W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE:

 

ü  Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

 

ü  Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

ü  Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.

 

ü  Wykorzystują twórcze i aktywne metody pracy.

 

ü  Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.

 

ü  Monitorują efektywność własnej pracy.

 

ü  Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

ü  Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.

 

ü  Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka.

 

ü  Proponują rodzicom różnorodne formy współpracy.

 

ü  W relacjach z dziećmi potrafią być cierpliwi, mili, wyrozumiali, serdeczni, ale i konsekwentni. Dotrzymują umów, p