CO ROBIMY W STYCZNIU

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa V » CO ROBIMY W STYCZNIU

CO ROBIMY W STYCZNIU

CO ROBIMY W STYCZNIU

 • Słuchamy tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej.
 • Rozwijamy mowę poprzez tworzenie dłuższych wypowiedzi inspirowanych tematem dnia, tekstem literackim, obrazkiem
 • Zapoznajemy się z tradycjami i zwyczajami związanymi z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku.
 • Utrwalamy  nazwy pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Zapoznajemy się z nazwami zimowych dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego oraz pojęcia zachowanie fair play.
 • Nabywamy  umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
 • Posługiwania się pojęciami związanymi z określaniem stosunków czasowych: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami typu: starszy, młodszy, starość, młodość.
 • Rozwijamy wyobraźnię i myślenie przyczynowo-skutkowe podczas rozwiązywanie zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: największy, najmniejszy.
 • Zapoznajemy się ze znakiem graficznym liczby sześć – cyfrą 6.
 • Utrwalamy pojęcie liczby sześć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Doskonalimy orientację przestrzenną, orientację w schemacie ciała oraz orientację na kartce papieru.
 • Zapoznajemy się z obrazem graficznym głosek j, y oraz wyrazami podstawowymi jama, domy.
 • Rozwijamy sprawność grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków.
 • Doskonalimy umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
 • Wykonujemy ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe i gimnastykę buzi i języka.
 • Utrwalamy  nazwy poszczególnych członków rodziny oraz określeń odnoszących się do stopnia pokrewieństwa.
 • Wykonujemy prace plastyczne  posługując  się nowymi technikami plastycznymi.
 • Uczestniczymy w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej, koncercie muzycznym
 • Rozwijamy sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
 • Zapoznajemy się z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, rozumiemy znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka