Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty » Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

                                                                             

 

 

 

 

 „ Większości tego wszystkiego,
co jest mi potrzebne,
aby wiedzieć jak żyć, co robić
i jak się zachowywać
nauczyłem się w przedszkolu.

Mądrości życiowej
nie znalazłem na szczytach uniwersytetu,
lecz w piaskownicy”

 

 

 

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4

W BOLESŁAWCU

 

 

WSPŁÓTWORZONA I ZATWIERDZONA PRZEZ RODZICÓW 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec 2017  r.

 

               

 

 

 

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna sytuacja placówki.

 

Mocne strony przedszkola

 


- lokalizacja w centrum miasta, co sprzyja ścisłej współpracy i  korzystaniu z ofert instytucji użytku publicznego –   Biblioteka Miejska, Bolesławiecki Park Wodny „Orka”, Muzeum Ceramiki, Młodzieżowy Dom Kultury, Bolesławiecki Ośrodek Kultury- do poszerzania ofert edukacyjnych przedszkola.

 

- przyjazny dziecku rozkład budynku składający się z 5 sal. Budynek jest  wyremontowany: elewacja, okna, wnętrze , sala przeznaczona na gabinet metodyczno –logopedyczny, gabinet terapii pedagogicznej. Placówka wyposażona jest w 3 komputery (2 do obsługi administracyjnej, 1 dla nauczycieli) dla nauczycieli. Przy przedszkolu znajduje się duży zmodernizowany ogród zabaw z przyrządami terenowymi, trzema piaskownicami
i dużymi tarasami.  

 

- wykwalifikowany personel- 9 nauczycieli w tym 8 dyplomowanych i 1 kontraktowy
o różnych specjalizacjach: 1 psycholog, 1 logopeda, 4 terapii pedagogicznej, 2 nauka języka niemieckiego, 2 wychowania artystycznego, 2 nauczycielki ukończyły kursu w zakresie   rytmiki, 3 gimnastyki korekcyjnej,  5 pomocy nauczycieli, 1 intendentka, 1 konserwator, 3 kucharki, wszystkie nauczycielki mają uprawnienia kierowników wycieczek, certyfikaty europejskie w zakresie BHP.

 

- atrakcyjne zajęcia; rytmika, nauka pływania, religia, cykliczne spotkania w Bibliotece z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, warsztaty ceramiczne na terenie przedszkola i MDK- u, zajęcia ekologiczne w Nadleśnictwie Bolesławiec oraz Centrum Edukacji Ekologicznej przy Urzędzie Miasta, zajęcia nauki pływania w Bolesławieckim Parku Wodnym „Orka”, zajęcia sportowo- integracyjne „Sportowe soboty w przedszkolu”, koncerty muzyki poważnej, zajęcia rozwijające wrażliwość artystyczno – kulturalną dla dzieci zdolnych oraz stymulujące rozwój manualny dzieci, zajęcia promującymi bezpieczeństwo w szerokim aspekcie
z  funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji.

 

-  udział dzieci w wielu konkursach plastycznych, ekologicznych, sportowych
o charakterze ogólnopolskim, powiatowym i miejskim oraz wewnątrz przedszkolnym, zdobywając najwyższe laury.

 

- realizacja nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000385 pn.: „ Transgraniczne Przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

 

- życzliwa  i przyjazna atmosfera. Nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowią zespół chętny do pracy. Wszyscy starają się jak najlepiej wypełnić powierzone im obowiązki. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne szacunku.

 

- współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Bolesławcu, która obejmuje opieka dzieci ze specyficznymi trudnościami i potrzebami edukacyjnymi, konsultacje rodziców z psychologiem na terenie poradni lub przedszkola,
-współpraca z Poradnią Rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży w Bolesławcu, która bada dzieci w kierunku wad postawy

 

- współpraca ze Strażą Miejską i Policją – które prowadzą na terenie przedszkola programy profilaktyczne zachowań ryzykownych

 

- strona internetowa przedszkola -  na bieżąco aktualizowane informacje o działalności przedszkola

 

Na terenie przedszkola odbywa się wiele uroczystości i imprez:

 

 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień rodzin
 •  Festyny integracyjne
 • Dni otwarte przedszkola
 • Wycieczki okolicznościowe i edukacyjne
 • Wyjścia do kina i teatru
 • Wyjścia cykliczne do Biblioteki Miejskiej
 • Wyjścia do Muzeum Ceramiki
 • Koncerty muzyki poważnej
 • Sportowe soboty

 

 

 

Priorytety przedszkola na lata 2014 - 2019

 

 • Nawiązanie  współpracy z przedszkolami z Czech.
 •  Pozyskiwaniu środków unijnych.
 • Renowacja ogrodzenie przedszkola.
 • Zakup  sprzętu multimedialnego.
 • Modernizacja ogrodu przedszkolnego

 

 

 

Cele i zamierzenia przedszkola

 

v  Kontynuacja dobrych praktyk w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola.  

 

v  Rozszerzenie propozycji edukacyjnych  ze zwróceniem szczególnej uwagi na kontynuację  programu edukacji językowej, artystycznej  i  zdrowego stylu życia.

 

v  Rozwój kadry pedagogicznej poprzez nabywanie nowych kompetencji edukacyjnych  (nauka języka obcego, kursy animatorów teatralnych, instruktorów pływania) i doskonalenie warsztatu pracy w tym ze środków unijnych.

 

v  Swoboda w wyborze metod i  wspieranie  nauczycielek w ich twórczej pracy oraz  dążenie  do wypracowania takiego stylu pedagogicznego, który łączy realizację celów

 

pedagogicznych z osobowością i stylem pracy nauczycielek i dostosowany jest do rozwoju dzieci.

 

v  Poszerzenie współpracy nauczycieli z rodzicami tak, aby rodzice mieli odczucie o współdecydowaniu i wspólnej odpowiedzialności za wychowanie i edukację dzieci.

 

v  Nawiązanie współpracy z placówkami z innych krajów szczególnie z Niemiec w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów trans granicznych w ramach Euroregionu Nysa.

 

v  Rozwój bazy przedszkola – budowa małego  boiska, zakup sprzętu multimedialnego.  

 

v  Rozwijanie zdolności dzieci, pomoc każdemu wychowankowi mającemu trudności.  

 

v  Współpraca z rodziną  dziecka i  środowiskiem – jednoczenie się społeczności lokalnej wokół przedszkola. Pozyskiwanie wszelkiej pomocy i środków do wysokiego poziomu pracy, osiągania standardów i jak najlepszego funkcjonowania przedszkola. 

 

.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 Przedszkole promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność ruchową w harmonii
z przyrodą i środowiskiem społeczno -  kulturalnym oraz w kontaktach z rodzicami. Pomaga dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości oraz zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalającym sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w późniejszym życiu.

                                               MISJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

 •  Przedszkole zapewni wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wyrównuje szanse edukacyjne i zapewnia wysoką jakości usług edukacyjnych

 

 • Uwzględnia wychowanie prozdrowotne. Dba o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej. Organizuje warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci.
 • Zapewnia kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami. Posiada bogatą ofertę edukacyjną.
 • Wyposażenie przedszkola zapewni dzieciom bezpieczeństwo, stworzy przyjazny klimat i wpłynie na ich aktywność.    
 • Przedszkole wypracuje takie formy współpracy z placówkami oświatowo- kulturalnymi i instytucjami, dzięki którym promocja przedszkola w lokalnym środowisku będzie ceniona za swoją działalność wychowawczo- dydaktyczną.
 • Przedszkole monitoruje indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju
  i edukacji wychowanka zmierza do osiągnięcia przez niego gotowości szkolnej. Nauczyciele badają tę gotowość i w zależności od wyników prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Umożliwiają korzystanie z pomocy specjalistów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu.
   

 

 • Sprawia, że dzieci w przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz
  wiedzą jak ważne są dla dorosłych. Przygotowuje je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.

 

 • Zapewnia dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych. Przestrzega i popularyzuje prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 • Pełni rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażuje rodziców do działania na rzecz przedszkola. Rodzice czują się współgospodarzami przedszkola.

 

DZIAŁANIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE

 

 

 

 1. 1.       Stosowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi:

 

v  pedagogika zabawy KLANZA

 

v  Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona

 

v  Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 

v  twórcze metody gimnastyki Labana, Kniesów, Orffa

 

v  alternatywna metoda nauki czytania I. Majchrzak, Glenna Domanna

 

v  Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz

 

 

 

 1. 2.      Programy własne i innowacje pedagogiczne

 

Kontynuacja realizacji programów własnych i innowacji:

 

 

 

Przedszkole sprzyja żywieniu i aktywności fizycznej - innowacja pedagogiczna.

 

„Z niemieckim na Ty”  - program własny.

 

„Pływam już w przedszkolu” – edukacja zdrowotna –   program własny.

 

„Mamo, tato nie pal przy mnie ” – program prozdrowotny.

 

 ,, Będę uczniem” –program własny współpracy ze szkołą podstawową.

 

,,Mały  artysta” – program zajęć plastycznych.

 

„Z Przyrodą za Pan brat” – program własny edukacji ekologicznej.

 

v    „ Program pracy z dzieckiem nadpobudliwym”- program własny.

 

 

 

 1. 3.      Prowadzenie przez nauczycielki w ramach pracy w przedszkolu.

 

Kontynuacja prowadzenia zajęć poszerzających ofertę edukacyjną:

 

ü  Zajęcia logopedyczne

 

ü  Zajęcia z terapii pedagogicznej

 

ü  Zajęcia artystyczne

 

ü  Zajęcia muzyczno – rytmiczne

 

ü  Zajęcia teatralne.

 

ü  Zajęcia nauki pływania

 

 1. 4.      Promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez udział w konkursach: plastycznych, wiedzy, ekologicznych itp. (organizowanych na terenie miasta, województwa. a także kraju)
 2. 5.      Wprowadzanie elementów nauki czytania od gr. dzieci 3-letnich (metoda alternatywnej nauki czytania).
 3. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych:

 

Imprezy wewnątrz przedszkolne (oprócz tradycyjnych, kontynuowanie nowo wprowadzonych)

 

Spotkania adaptacyjne, dni otwarte dla rodziców

 

Imprezy między przedszkolne organizowane przez naszą placówkę lub inne instytucje:

 

 

 

Udział placówki w:

 


             Spartakiadzie Przedszkolaka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
              w          Bolesławcu

 

Szpikoladzie – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w        Bolesławcu

 

Obchodach  Dni Miasta – Urząd Miasta Bolesławiec

 

Akcje  i konkursy proekologiczne – Centrum Edukacji Ekologicznej przy Urzędzie Miasta Bolesławiec

 

 

 

Współorganizacja:

 

Bieg Uliczny  PrzedszkolakaŻabka” – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacjiw Bolesławcu i Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu.

 

            Bolesławiecka Lekkoatletyczna Przedszkoliada  – Miejski Ośrodek Sportu i

 

            Rekreacji w Bolesławcu i Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu.

 

 

 

 

 

Włączanie dzieci i rodziców w akcje charytatywne:

 

 • „Zbieramy nakrętki dla chorego chłopca
 •  Bieg sponsorowany - zbieranie pieniędzy na dzieci z Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci
 • Przedstawienia dla pensjonariuszy z Domu Opieki Społecznej

 

 

 

 1. Udział w akcjach ekologicznych:

 

 • Ogólnopolskich: ”Sprzątanie świata”
 •  Gminnych „Na baterie też jest sposób”
 • „Mamo, tato wole wodę”

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

 

 

 Działania kadry pedagogicznej oraz innych pracowników przedszkola zmierzają do wychowania młodego człowieka, który :

 

 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego
 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Zna i przestrzega zasady kultury osobistej
 • Jest zainteresowany nauką i literaturą
 • Jest samodzielny
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań
 • Lubi działania twórcze
 • Jest wrażliwy estetycznie
 • Jest obowiązkowy i tolerancyjny
 • Jest odporny na stres i niepowodzenia
 • Akceptuje zdrowy styl życia
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • Cechuje gotowość do działania na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

 

 1. Aktywne uczestnictwo nauczycieli w formach doskonalenia zewnętrznego.
 2. Współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji Nauczycieli w Bolesławcu w celu organizowania form doskonalenia w placówce.
 3. Prezentowanie osiągnięć nauczycieli i promowanie efektów pracy na forum przedszkola i poza nim (publikacje, artykuły, Internet)
 4. Dzielenie się wiedzą w ramach zajęć koleżeńskich.
 5. Dzielenie się wiedzą, przeszkolenie nauczycielek z zakresu prowadzenia strony internetowej.
 6. Wzbogacanie warsztatu pracy w sprzęt multimedialny.
 7. Wspólne gromadzenie literatury fachowej dotyczącej określonych zagadnień.

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Kontynuowanie sprawdzonych form współpracy z rodzicami:

 

ü  rozmowy indywidualne,

 

ü  zebrania grupowe,

 

ü  zajęcia otwarte dla rodziców,

 

ü  uroczystości i wycieczki,

 

ü  „Kącik dla rodziców” – propozycje zamierzeń wychowawczych, stopień ich realizacji, wspólne ustalenia itp.,

 

ü  popularyzacja literatury pedagogicznej,

 

ü  aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych (np., festyn),

 

ü  „Cała Polska czyta dzieciom” – rodzice czytają bajki w przedszkolu,

 

ü  pomoc materialna i rzeczowa dla przedszkola,

 

ü  dla rodziców dzieci nowoprzyjętych organizowane są zajęcie adaptacyjne

 

Wprowadzenie nowych form współpracy:

 

ü  zebrania z rodzicami w formie warsztatów, prelekcje

 

ü  popołudniowe spotkania rodzinne – w formie wspólnych zabaw na określony temat,

 

ü  konsultacje z nauczycielem (1 raz w tygodniu wg harmonogramu)

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

Kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami:

 

ü  PPP – udział specjalistów w zebraniach z rodzicami, konsultacje dla rodziców na terenie przedszkola, rady szkoleniowe,”,

 

ü  SP – 2, 4 5 wycieczki do szkoły, udział w lekcji kl. I, dni otwarte, , warsztaty muzyczno-plastyczne, przedstawienia, wernisaże, konkursy plastyczne i sportowe.

 

ü  Szkołą Muzyczną – koncerty dla dzieci

 

ü  z Komendą Miejską Policji, Strażą Pożarną, Strażą Miejską – realizacja zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci

 

ü   Nadleśnictwem Bolesławiec, Centrum Edukacji Ekologicznej UM Bolesławiec – realizacja zagadnień ekologicznych, pozyskiwanie drzewek i roślinności na plac zabaw, akcje przyrodnicze, zielone lekcje przyrody,

 

ü  ośrodkami kultury MCC BOK Bolesławiec, Muzeum Ceramiki ,   Biblioteką Miejską – wycieczki, przedstawienia teatralne, spotkania z artystami i ludźmi sztuki, zajęcia dydaktyczne z udziałem kulturoznawcy.

 

ü  Z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Bolesławieckim Parkiem Wodnym „Orka”- realizacja zagadnień prozdrowotnych

 

ü  Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu – zajęcia aktorskie

 

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

ü  Nawiązanie współpracy z placówkami przedszkolnymi w ramach realizacji projektów trans granicznych w ramach Euroregionu Nysa.

 

ü  Wzbogacenie zestawu strojów i dekoracji związanych z organizacją imprez przedszkolnych .

 

ü  Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów trans granicznych w ramach Euroregionu Nysa.

 

ü  Ścisła współpraca z organem nadzorującym.

 

ü  Współpraca z Radą Rodziców (możliwość założenia stowarzyszenia).

 

ü  Bieżąca informacja o działalności przedszkola w mediach, folderach, na banerach, stronie internetowej przedszkola.

 

 Integracji pracowników przedszkola:

 

 • Wspólne wycieczki,
 • Spotkania integracyjne,
 • Wyjścia do kina i teatru,

 

 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

 

 1. Doposażanie  na bieżąco w zabawki, gry i pomoce dydaktyczne.
 2. Zakup sprzętu multimedialnego.
 3. Poprawę warunków nauki i pracy:

 

ü  Zakup ksero  do gabinetu metodycznego.

 

ü  Pozyskanie programów multimedialnych do pracy z dziećmi.

 

ü  Adaptacja pomieszczeń piwnicznych  na magazyny na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.

 

ü  Wymiana uszkodzonych elementów  placu przedszkolnego.

 

ü  Adaptacja części terenu placu przedszkolnego na małe boisko.